Privacyverklaring

Scroll

Dit is de privacyverklaring van JM van Delft & zn gevestigd aan de James Wattlaan 21, 5151DP Drunen

Contactgegevens
JM van Delft & zn
James Wattlaan 21
5151 DP Drunen
Telefoon: (0416) 374925
E-mail: info@jmvandelft.nl
Website: www.jmvandelft.nl
K.v.K nr. 18124719

Wanneer wij in deze privacyverklaring spreken over ‘persoonsgegevens’, bedoelen wij de informatie die u aan ons verstrekt over u als persoon. Zoals bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Dit doet u geheel vrijwillig.

Verwerking van persoonsgegevens
JM van Delft & zn respecteert uw privacy. De door u verstrekte persoonsgegevens worden dan ook alleen gebruikt om u te informeren en contacteren over hetgeen waarvoor u met ons contact hebt opgenomen.

Wanneer u gegevens achterlaat op www.jmvandelft.nl, gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verwerken volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Factuurgegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Overige gegevens die in het kader van een sollicitatie of specifieke vraag/opmerking naar ons gestuurd worden

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij verwerken in principe geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jmvandelft.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
JM van Delft & zn verwerkt uw persoonsgegevens bijvoorbeeld voor de volgende doeleinden:

 • Voeren van sollicitatieprocedures
 • Opnemen van contact indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Afleveren van goederen en diensten
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van betalingen
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Wettelijke grondslag verwerking

JM van Delft & zn verwerkt uw persoonsgegevens op basis van onderstaande wettelijke grondslagen:

 • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft te alle tijde het recht om uw toestemming tot verwerking van uw gegevens in te trekken. Echter als de dienst/service die u bij ons afneemt van deze gegevens afhankelijk is, gaat de wettelijke opzegtermijn in.
 • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn ter behartiging van de/het volgende gerechtvaardigde belang(en) van een hierna genoemde derde; namelijk een leverancier van de door u afgenomen diensten:
  –    geografische gegevens ten behoefte van dienstverlening
  –    administratief doeleinde (facturen verzenden)

Bewaartermijn persoonsgegevens
JM van Delft en zn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld ofwel zo lang als dat wettelijk verplicht wordt.

Delen van persoonsgegevens met derden
JM van Delft & zn verstrekt nooit uw gegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. JM van Delft & zn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JM van Delft en zn en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jmvandelft.nl of per post naar: JM van Delft & zn Postbus 232, 5150 AE Drunen

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Beveiliging
JM van Delft & zn neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Alle gegevens die u met JM van Delft & zn uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol.

Klachten
Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan vragen wij u hierover direct met ons contact op te nemen. Komen wij er desondanks toch niet samen uit? Dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: De Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Onze actuele privacyverklaring staat altijd op www.jmvandelft.nl.